[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]
Die Nuwekerk was die tweede gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Oos-Kaapse dorp Graaff-Reinet, wat in 1927 uit die toe 135 jaar oue moedergemeente ontstaan het. Op 1 Januarie 2018 word Nuwekerk by die moedergemeente ingelyf, waarna ‘n ander kerkgenootskap die Nuwekerk gebruik.

Sedert die samesmelting van Middelburg se moedergemeente met Middelburg-Uitsig in 2010 was Graaff-Reinet met sy twee gemeentes en Cradock met sy drie gemeentes die laaste twee dorpe op die Oos-Kaapse platteland met meer as een NG gemeente. Queenstown het vroeër ook drie gemeentes en toe twee gehad. Die ontvolking van die platteland eis ook op Graaff-Reinet sy tol, want in die amper 40 jaar tussen 1973 en 2012 het die gesamentlike getal belydende lidmate hier so te sê gehalveer van 2 115 tot 1 077. Net tussen 2010 en 2012 was die afname 270, oftewel sowat 20%. Nuwekerk se belydende lidmate het in 2012 op 395 te staan gekom en dié van die moedergemeente op 682.

Stigting
Weens die groot, ingrypende en blykbaar onoplosbare probleme in die moedergemeente het daar in die jare 20 van die vorige eeu veel onenigheid op Graaff-Reinet ontstaan, hoofsaaklik as gevolg van die gebruik van Afrikaans as kanseltaal deur ds. J.F. Naudé. Nadat herhaalde pogings tot versoening misluk het, het ‘n groot aantal gemeentelede besluit om ‘n afsonderlike gemeente te stig, met die primêre doel om Engels as kanseltaal te gebruik (iets wat uiteindelik nooit in die praktyk gebeur het nie). Politiek het ook ‘n rol gespeel: Die afstigters was hoofsaaklike ondersteuners van die Verenigde Party; jare lank het die Nuwekerk bekendgestaan as die “Sap-kerk”, in teenstelling met die moedergemeente as die “Nat-kerk”. Op 4 September 1927 is ‘n onafhanklike gemeente ná veel stryd deur 621 lidmate tot stand gebring. In 1933 het die lidmate tot 800 toegeneem en in 1952 reeds 1 100. Die moedergemeente was egter nog altyd groter as Nuwekerk: in 1933 was daar 1 411 lidmate en in 1952 1 436 sodat van albei gemeentes gesê kan word dat hulle ‘n hoogtepunt in die middel van die 20ste eeu bereik het wat hul lidmaattal betref.

Op ‘n buitengewone vergadering van die Sinodale Kommissie op 3 November 1927 is aansoek gedoen om in sinodale verband opgeneem te word of as dit nie kan nie, as sustergemeente erken te word. Die Sinodale Kommissie het geoordeel dat hy nie die bevoegdheid het om dit te doen nie en die versoek is na die Sinode verwys. Die Sinode van 1928, waarvan ds. G.J. Hugo die moderator was, het besluit om die “protesterende gemeente”, soos dit tot hiertoe geheet het, in sinodale verband op te neem. Aan die Ringskommissie van die Ring van Graaff-Reinet is opdrag gegee om namens die Sinode hierdie gemeente in sinodale verband te stel. Voortaan sou die naam van die gemeente die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Nuwe Kerk, Graaff-Reinet wees. Eers in die 21ste eeu is die gemeentenaam as een woord geskryf.

Kerkgebou
Op 16 Maart 1929 is die hoeksteen van die kerkgebou gelê deur ds. P. Van der Merwe, die eerste leraar. Op 7 Desember 1929 geskied die plegtige inwyding van die kerk. Ds. P.G.J. Meiring, van 1904 tot 1907 leraar van die moedergemeente en indertyd redakteur van die Kerkbode, het as feesredenaar opgetree. Op 21 Maart 1931 koop die gemeente sy eerste pastorie aan. Op 5 Maart 1936 word ‘n kerksaal ingewy en ná tien jaar kon die lidmate terugkyk op ‘n tydperk van seën en vooruitgang, want toe het die gemeente se bate op £21 000 gestaan. Op 21 April 1951 bereik die gemeente nog ‘n stoflike mylpaal met die inwyding van sy verdiepingpastorie. Die kerk, kerksaal en nuwe pastorie is langs mekaar opgerig.

In die eerste kwarteeu van sy bestaan het die lidmaattal van die gemeente byna verdubbel, net om in die 21ste eeu af te neem tot minder as tweederdes van wat dit by sy stigting was. In die vroeë jare het die gemeente se werksaamhede sterk uitgebrei en was daar bloeiende takke van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV), die Kaaplandse Vrouesendingbond (VSB), die Kindersendingkrans en die Kerkjeugvereniging (KJV).